Rekrutacja

           TERMINY REKRUTACJI 2018

       (zgodnie z zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty nr 8/2018, z dn.31.01.2018r.)

 

 • Składanie podań do szkoły pierwszego wyboru

od 14 maja do 30 maja 2018r., do godz. 15.00

 • Przyjmowanie dokumentów ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym oraz innych zaświadczeń i dyplomów

- od 22 do 26 czerwca 2018r., do godz.15.00

 

 • Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do szkoły

– 29 czerwca 2018r., godz.12.00

 Potwierdzenie woli podjęcia nauki

- do 05 lipca 2018r., do godz.15.00

 • Ogłoszenie listy przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki

oraz nieprzyjętych – 06 lipca 2018r., godz.12.00

 

 

PUNKTACJA OSIĄGNIĘĆ

W PROCESIE REKRUTACJI 2018/2019

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w toku rekrutacji - 200

 • Za wyniki egzaminu gimnazjalnego można uzyskać maksymalnie 100 punktów (mnożąc wyniki z j. polskiego, historii i wos-u, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz j. obcego na poziomie podstawowym przez 0,2)
 • Za ocenę z j. polskiego i trzech pozostałych przedmiotów wskazanych przez szkołę maksymalnie 20 :
 • 20 – celujący
 • 16 – bardzo dobry
 • 12 – dobry
 • 8 – dostateczny
 • 2 - dopuszczający

Za osiągnięcia dodatkowe maksymalnie 20 punktów:

 • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem5
 • Za aktywność na rzecz innych, w tym np. wolontariat, działalność w samorządzie uczniowskim – 2
 • Na szczeblu ponadwojewódzkim:
 • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10
 • Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7
 • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
 • Na szczeblu wojewódzkim:
 • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10
 • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7
 • Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
 • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7
 • Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5
 • Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3
 • Za osiągnięcia w zawodach z wiedzy, sportowych, artystycznych:
 • na szczeblu międzynarodowym – 4
 • na szczeblu krajowym – 3
 • na szczeblu wojewódzkim – 2
 • na szczeblu powiatowym – 1

 

UWAGA!!! Jeśli kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie

w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych

– maksymalnie może uzyskać 13 punktów

Osiągnięcia muszą być wpisane

na świadectwie ukończenia gimnazjum

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 1. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

 • język polski i matematyka do każdej klasy,

dodatkowo:

 • biologia i chemia do klasy biomedycznej
 • geografia i język obcy do klasy ekonomiczno – językowej
 • historia i biologia do klasy humanistycznej
 • chemia i fizyka do klasy matematycznej
 • fizyka i informatyka do klasy politechnicznej

Back to Top